Up Bekijk alle shops

Algemene voorwaarden pointofsale.nl / pdaware.nl

Download Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden pointofsale.nl

 

BV pointofsale.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12059454, alwaar deze voorwaarden ook gedeponeerd zijn

1      Definities

In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

1.1      Leverancier: BV pointofsale.nl  (hierna: "pointofsale.nl");

1.2      Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt voor bedrijfs- of beroepsactiviteiten, met wie pointofsale.nl  onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst. Met nadruk zijn consumenten uitgesloten;

1.3      Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.

1.4      Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen pointofsale.nl  en Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

1.5      Producten: Apparatuur, Software en Supplies tezamen;

1.6      Apparatuur: de door of namens pointofsale.nl  op haar websites aangeboden apparatuur en randapparatuur, zoals ondermeer computers, printers, scanners, beeldschermen, display’s, kassa’s en overige geleverde artikelen en documentatie voor gebruik door Klant zoals gespecificeerd in (een eventuele bijlage bij) een Overeenkomst;

1.7      Software: de door of namens pointofsale.nl  op haar websites aangeboden en ter beschikking gestelde software en Documentatie voor gebruik door Klant zoals gespecificeerd in (een eventuele bijlage bij) een Overeenkomst.

1.8      Supplies: de door of namens pointofsale.nl  op haar websites aangeboden en te leveren onderdelen voor gebruik met en verbruik van Apparatuur en/of Software;

1.9      Documentatie: de door of namens pointofsale.nl  ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Apparatuur en/of Software voor gebruik door Klant;

1.10   Dienstverlening: de door of namens pointofsale.nl  al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder consultancy, programmering en onderhoud, zoals gespecificeerd in (een eventuele bijlage bij) een Overeenkomst;

1.11   Order: iedere opdracht van Klant aan pointofsale.nl .

1.12   Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van pointofsale.nl  aan Klant, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, haar websites, advertenties, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, faxen en brieven.

1.13   Schriftelijk: onder schriftelijk wordt in deze Voorwaarden tevens langs elektronische weg verstaan.

2      Toepasselijkheid

2.1      Wanneer men via een van de websites van pointofsale.nl producten bestelt of koopt of de daarop geboden informatie gebruikt, verklaart Klant zich accoord met deze Voorwaarden.

2.2      Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van pointofsale.nl  en Klant.

2.3      Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze Voorwaarden zich daartegen verzet, is het bepaalde in deze Voorwaarden mede van toepassing op Overeenkomsten waarbij pointofsale.nl  niet optreedt in haar hoedanigheid van licentiegever of verkoper.

2.4      De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Klant wordt door pointofsale.nl  uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5      Bedingen waarbij van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken zijn slecht van kracht, voorzover zij schriftelijk door pointofsale.nl zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, door pointofsale.nl te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de Klant, geven deze laatste nimmer het richt zich daar later op te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor haar vaststond, voor zich op te eisen.

2.6      De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet. Ingeval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te
worden aangemerkt.

2.7      Deze Algemene Voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbinding van de gehele of een gedeelte van de overeenkomst.

3      Uitsluiting Consumenten

3.1      pointofsale.nl levert uitsluitend aan Klanten die de artikelen gebruiken voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en sluit nadrukkelijk consumenten uit.

3.2      Indien een Consument zich voorstelt als Klant dan vervallen al zijn rechten en de wettelijke bescherming als Consument.

4      Wijzigingen en Aanvullingen

4.1      Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door pointofsale.nl  zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

5      Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten

5.1      Een aanbieding of (prijs)opgave bindt pointofsale.nl  niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order.

5.2      Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover pointofsale.nl  een Order door middel van een e-mail, fax of anderszins schriftelijk bevestigd of door pointofsale.nl  uitvoering aan een Order wordt gegeven.

5.3      Alle gegevens omtrent technische specificaties, kleuren en kleurstellingen, toepassingen, prijzen, levertijden en andere informatie, opgenomen in webpagina’s, e-mails, verkoopbrochures, advertenties, catalogi, offertes, aanbiedingen, prijslijsten en overige door pointofsale.nl verstrekte beschrijvingen hebben slechts het karakter van aanduidingen en zijn derhalve niet bindend voor pointofsale.nl. pointofsale.nl  kan er echter niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding

5.4      pointofsale.nl  behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

6      Prijzen

6.1      Alle prijzen vermeldt in Berichten, zoals haar websites, catalogi, prijslijsten en/of offertes van pointofsale.nl  zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Klant de kosten van verpakking, verzending en van behandeling, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige (wettelijke) heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van de Producten en het vervoer daarvan.

6.2      Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor pointofsale.nl  geldende omstandigheden, zoals onder meer lonen, belastingen, valutakoersen, vrachttarieven, dealerprijzen, rechten, lasten etc. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, al dan niet voorzien, heeft pointofsale.nl  het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Klant door te berekenen. Een prijsverhoging van minder dan 10% geeft de Klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.3      Kennelijke (manipulatie) fouten in de prijsopgave zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na het sluiten van de Overeenkomst door pointofsale.nl  worden gecorrigeerd

7      Betaling

7.1      Klant zal de hem in rekening gebrachte bedragen vooraf betalen door storting op een door pointofsale.nl  aangewezen bank- of girorekening òf onder rembours bij aflevering (max € 2200, alleen in Nederland).

7.2      Elektronische betalingen zullen door Klant worden verricht middels een door pointofsale.nl  aan te duiden bankinstelling of intermediair.

7.3      Alle door pointofsale.nl  in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Klant is niet bevoegd tot verrekening. Klant heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens pointofsale.nl  op te schorten.

7.4      Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van pointofsale.nl  op Klant onmiddellijk opeisbaar.

7.5      Klant is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%.

7.6      Indien Klant jegens pointofsale.nl  in verzuim is, is hij verplicht pointofsale.nl  de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Klant te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 100,- te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

7.7      Indien pointofsale.nl , nadat Klant in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Klant richt, doet dit niet af aan het bepaalde in 7.4, 7.5 en 7.6.

7.8      Betaling achteraf is mogelijk na acceptatie door Billink BV. pointofsale.nl draagt in dat geval haar vordering op Klant over aan Billink. Betaling achteraf is mogelijk tot een factuurbedrag van maximaal EUR 2500 (incl. BTW) en alleen voor bedrijven met een geldige Nederlandse KvK inschrijving. Een en ander conform het bepaalde in 7.8.1:

7.8.1.     Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

8      Eigendomsvoorbehoud

8.1      Alle Producten blijven eigendom van pointofsale.nl , niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Klant krachtens enige Overeenkomst aan pointofsale.nl  verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Klant zal zorgen als een goed huisvader voor de geleverde zaken, zolang daar geen volledige betaling van heeft plaatsgevonden. Klant is tevens verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij pointofsal.nl berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden. Voorts is de Klant gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen welke vorm van schade dan ook en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van pointofsale.nl.
Rechten worden aan Klant steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Klant overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

8.2      Voordat de eigendom van de Producten op Klant is overgegaan, is Klant niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Klant is slechts gerechtigd de Producten, waarvan pointofsale.nl  eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voorzover dit in het kader van de Klant zijn normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

8.3      Indien en zolang pointofsale.nl  eigenaar van de Producten is, zal Klant pointofsale.nl  onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Klant pointofsale.nl  op pointofsale.nl 's eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.

8.4      Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms‑)rechten van pointofsale.nl . Klant staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

9      Afleveringstermijnen

9.1      Een door pointofsale.nl  opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor pointofsale.nl  geldende omstandigheden en, voorzover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van pointofsale.nl , op de door die toeleveranciers aan pointofsale.nl  verstrekte gegevens. Deze afleveringstermijn zal door pointofsale.nl  zoveel mogelijk in acht worden genomen.

9.2      Indien pointofsale.nl  voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Klant moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van pointofsale.nl .

9.3      Indien overschrijding van enige afleveringstermijn dreigt, zullen pointofsale.nl  en Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding terzake. Klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. Klant is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voorzover dat strikt noodzakelijk is.

9.4      pointofsale.nl  heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

9.5      Overschrijding van de door pointofsale.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook geeft de Klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

10   Aflevering en Risico

10.1   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke bepaald door pointofsale.nl . Voor het risico heeft pointofsale.nl een transportverzekering afgesloten met een maximale dekking van EUR 30.000 per vervoermiddel met een eigen risico van EUR 225. Het risico boven EUR 30.000 en het eigen risico is voor risico van de Klant. Klant heeft wel de mogelijkheid heeft om het eigen risico af te kopen.

10.2   De door pointofsale.nl  te leveren producten gelden als geleverd indien deze op het overeengekomen adres ter ontvangst zijn aangeboden. Vanaf het moment dat de Producten zijn geleverd draagt Klant het risico voor de Producten.

10.3   Het aannemen van de Producten van de vervoerder door de klant, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat en de zending compleet was.

10.4   Klant is verplicht aan pointofsale.nl alle medewerking te verlenen en alle voorzieningen te treffen die voor een goede levering van de Producten vereist is/zijn

10.5   Klant is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de klant opgeslagen. pointofsale.nl  zal Klant hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Klant zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.

10.6   Neemt Klant de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. pointofsale.nl  is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Klant blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

 

11   Reclames

11.1   Eventuele klachten omtrent een door de pointofsale.nl geleverd product, dienen door de Klant terstond aan pointofsale.nl schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering per e-mail te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren.

11.2   Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt pointofsale.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Klant de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Klant. Reclames geven aan de Klant nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

11.3   Indien een overeenkomstig het eerste lid van dit artikel gedane reclame door de Klant door pointofsale.nl wordt gehonoreerd, zal de pointofsale.nl tot kosteloos herstel van het geconstateerde gebrek overgaan zonder dat de Klant daarnaast van pointofsale.nl enige schadevergoeding kan vorderen of gerechtigd is zijn betalingsverplichting jegens pointofsale.nl op te schorten.

 

12   Retourgarantie

12.1   pointofsale.nl aanvaardt teruggezonden Producten slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan en onder de door pointofsale.nl  te bepalen voorwaarden. Voor elke retourzending ontvangt de Klant in het Bericht een RMA-nummer. pointofsale.nl behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen te weigeren

12.2   Nadrukkelijk uitgesloten van deze retourgarantie zijn Software, Supplies alsmede Producten die als kenmerk “beperkte voorraad”,  “speciale bestelling” of  “maatproductie” hebben. Verder geldt de retourgarantie voor maximaal een exemplaar van een Product.

12.3   pointofsale.nl  zal alsdan aan Klant de ontvangen (koop)som terug betalen minus de hierna te melden en aldus vastgestelde kosten van de retourvergoeding, onder de navolgende voorwaarden:

 • pointofsale.nl accepteert alleen retour-producten die als zodanig aangemeld zijn binnen 5 werkdagen na aflevering en als zij daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven en u daarbij een RMA ontvangen heeft.
 • de te retourneren Producten aan het door pointofsale.nl op te geven adres, binnen 5 werkdagen na toekenning, worden afgeleverd met duidelijk vermelding van het RMA-nummer;
 • De Producten dienen ongebruikt en compleet te zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband of stickers en zonder geschreven tekst op de verpakking
 • op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden en ongebruikte staat te zijn;
 • alle meegezonden en bijgeleverde artikelen bij het Product zoals Documentatie, garantiebewijzen, componenten, software en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending;
 • per Product geldt een retourvergoeding van 25% met een minimum van € 35 (ter dekking van de administratie kosten); dit geldt ook voor annuleringen;
 • bij Producten waarvan de verpakking geopend geweest is zal per Product een extra controlevergoeding van 20% van de factuurprijs met een maximum van € 100,- en een minimum van € 25,- gehanteerd worden;
 • eventueel ontbrekende artikelen van een Product zullen doorbelast worden met een minimum van € 20,=;
 • de retourzending moet uiterlijk op de 10e werkdag na ontvangst van het geleverde door Klant weer in het bezit van pointofsale.nl  zijn;
 • de kosten van frankering en het risico van de retourzending zijn voor Klant;
 • buiten deze kosten zullen ook eventuele restocking kosten (kunnen variëren van 10-20%) van de leverancier van pointofsale.nl zullen doorbelast worden;
 • alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde - inclusief o.a. diskettes, elektronisch materiaal, handboeken en Documentatie - dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd respectievelijk uitgewist te zijn;
 • deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als een terugkoop regeling.

 

13   Garanties

13.1   pointofsale.nl verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken. pointofsale.nl verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. pointofsale.nl  is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Klant gehouden dan waarop pointofsale.nl  ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantie bestaat enkel uit bemiddeling tussen Klant en toeleverancier.

13.2   Onverminderd het voorstaande kan de Klant geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen indien:

 • de Klant wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook reparaties vallen die niet door of namens pointofsale.nl zijn verricht;
 • de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
 • de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;
 • de Klant de zaken heeft verwaarloosd;
 • de Klant de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar algemene opvattingen voor rekening van de Klant behoort te komen.
 • de Klant geen garantiebewijs of geen (kopie van een) factuur van de aankoop van het Product kan overleggen

13.3   Producten die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.

13.4   De kosten van frankering en het risico van de zending zijn voor Klant;

13.5   pointofsale.nl behoudt zich het recht voor om producten welke als defect teruggestuurd zijn te testen en aan de Klant op zijn kosten retour te zenden indien deze niet defect blijken te zijn. De onderzoekskosten komen in dat geval eveneens voor rekening van de Klant.

14   Overmacht

14.1   Indien pointofsale.nl  door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

14.2   Ingeval van overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als pointofsale.nl  als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

14.3   Voorbeelden van overmacht zijn: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in haar bedrijf als bij derden, van wie pointofsale.nl benodigde zaken geheel of gedeeltelijk betrekt, en voorts door alle overige oorzaken, buiten haar schuld of risicosfeer ontstaan tengevolge waarvan de uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze door de Klant van pointofsale.nl niet meer kan worden verlangd.

14.4   pointofsale.nl  zal Klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

15   Aansprakelijkheid en Vrijwaring

15.1   pointofsale.nl  is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties terzake.

15.2   pointofsale.nl  is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die Klant of een derde terzake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

15.3   Onverminderd het bepaalde in de artikelen 15.1. en 15.2., is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van pointofsale.nl  te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door pointofsale.nl  aan Klant gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
Indien en voorzover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van pointofsale.nl  in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van pointofsale.nl  in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis terzake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

15.4   Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van pointofsale.nl  (of van haar leidinggevend personeel), zal Klant pointofsale.nl  vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij pointofsale.nl  alle schade vergoeden die pointofsale.nl  lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

16   Intellectuele Eigendomsrechten

16.1   Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle Apparatuur, Software, Supplies, Documentatie of andere materialen (zoals: analyses, functionele ontwerpen, rapporten, offertes etc.) die door pointofsale.nl  aan Klant worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij pointofsale.nl  of diens toeleveranciers, en Klant verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, een en ander tenzij in een door pointofsale.nl  en Klant ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

16.2   Klant is ermee bekend dat de Producten en/of andere materialen als bedoeld in artikel 16.1 vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van pointofsale.nl  bevatten en Klant verbindt zich deze Producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.

16.3   Het is Klant niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merk- en herkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Software te verwijderen, te wijzigen of de Producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

16.4   Het is pointofsale.nl  toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software.

16.5   pointofsale.nl  verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden terzake van inbreuk op dergelijke rechten, kan pointofsale.nl  zonodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, door wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Klant heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voorzover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

16.6   Klant zal pointofsale.nl  onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden terzake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen pointofsale.nl  bevoegd daartegen - mede namens Klant - verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Klant zal zich van zulke maatregelen onthouden, voorzover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Klant pointofsale.nl  zijn medewerking verlenen.

17   Software van een toeleverancier van pointofsale.nl 

17.1   Indien een toeleverancier van pointofsale.nl  het recht tot het gebruik van Software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentie- overeenkomsten of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van een toeleverancier van pointofsale.nl , zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze Voorwaarden. pointofsale.nl  zal Klant op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen en is niet aansprakelijk voor in deze Software voorkomende gebreken.

18   Verplichtingen van Klant

18.1   Klant zal aan pointofsale.nl  alle voor de uitvoering van pointofsale.nl 's werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

18.2   Klant zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Apparatuur, Software en van de door pointofsale.nl  te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.

18.3   Indien is overeengekomen dat Klant hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldaan aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

18.4   Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van pointofsale.nl  staan of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft pointofsale.nl  het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van pointofsale.nl  in rekening te brengen.

19   Verzuim/ontbinding

19.1   Indien Klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is pointofsale.nl  gerechtigd:

 • de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
 • die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

19.2   Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Klant, zullen alle Overeenkomsten met Klant van rechtswege zijn ontbonden, tenzij pointofsale.nl  Klant binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is pointofsale.nl  gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Klant voldoende zeker is gesteld.

19.3   Het bepaalde in de artikelen 19.1 en 19.2 doet niets af aan de overige rechten van pointofsale.nl  op grond van de wet en de Overeenkomst.

19.4   Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (I) 19.1 of (II) 19.2 zijn respectievelijk (I) alle vorderingen van pointofsale.nl  op Klant uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (II) alle vorderingen van pointofsale.nl  op Klant onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is pointofsale.nl  gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen pointofsale.nl  en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Klant te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Klant is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde pointofsale.nl  in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten voor de terughaling zijn voor de Klant.

19.5   In geval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden, blijven de bepalingen betreffende ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

20      Privacy bedrijfsgegevens

20.1      De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die pointofsale.nl in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
a) risicoanalyses
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.

21      Overdracht van rechten en verplichtingen

21.1      Het is pointofsale.nl  toegestaan de in enige Overeenkomst met Klant omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van pointofsale.nl  worden overgedragen zal pointofsale.nl  Klant voorzover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. pointofsale.nl  is in dat geval niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden.

21.2      Klant is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van pointofsale.nl .

22      Toevoeging Voorwaarden Electronic Commerce pointofsale.nl

22.1       Aan deze Voorwaarden zijn de Voorwaarden Electronic Commerce pointofsale.nl toegevoegd en onlosmakelijk met deze Voorwaarden verbonden.

23      Toepasselijk recht, bevoegde rechter

23.1      Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

23.2      De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

23.3      Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Voorwaarden of deze Overeenkomst zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven,  worden voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, kamer voor Kantonzaken, vestiging Tilburg, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen

 

24      Slotbepaling

24.1      In alle gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij pointofsale.nl .

 

BV pointofsale.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12059454, alwaar deze voorwaarden ook gedeponeerd zijn.

 

 

Toevoeging Voorwaarden Electronic Commerce pointofsale.nl:

 

Electronic Commerce Overeenkomst

 

1. Door het plaatsen van aankooporders middels gebruik van de websites en de e-commerce aanbiedingen van pointofsale.nl.(het “Programma”), aanvaardt en verbindt de Klant er zich toe de hier vermelde Voorwaarden Electronic Commerce (“Voorwaarden”) en de Algemene Voorwaarden pointofsale.nl na te leven. Vanaf aanvaarding van de Voorwaarden, geeft pointofsale.nl de Klant het recht om elektronische orders te plaatsen. Het Programma laat de Klant en de gebruikers van de Klant die de toelating hebben om elektronische orders door te geven namens de Klant (“Toegelaten Gebruikers”) toe om de prijzen en productinventarissen van pointofsale.nl te raadplegen en om aankooporders elektronisch te doen.

 

2. Bij het plaatsen van een order mag de Klant gebruik maken van één, of van een combinatie van account namen, account nummers en andere identificatievormen, zoals paswoorden of andere codes toegewezen aan de Klant (hierna worden deze identificatievormen afzonderlijk of samen “Klant Identificatie” genoemd).

 

3. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Klant Identificatie vertrouwelijk te houden. De Klant is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn Klant Identificatie. De Klant verwittigt pointofsale.nl onmiddellijk bij verlies van het paswoord of in geval van misbruik of poging tot misbruik van het paswoord van de Klant of van andere Klant Identificatie.

 

4. De Klant erkent dat hij geheel verantwoordelijk is voor het gebruik van de Klant Identificatie en erkent dat uitsluitend hij verantwoordelijk is om veiligheidsmaatregelen en -procedures op te stellen om te garanderen dat het gebruik van de Klant Identificatie enkel gebeurt door de Toegelaten Gebruikers voor toegelaten redenen. De Klant is volledig aansprakelijk voor het gebruik van de Klant Identificatie door een gewezen, bestaande of toekomstige agent, vertegenwoordiger, werknemer of elke andere persoon, die een Klant Identificatie gekregen heeft. De Klant zal aansprakelijk zijn voor alle wijzigingen betreffende de Toegelaten Gebruikers die de Klant vertegenwoordigen.

 

5. Bijgevolg stemt de Klant toe dat pointofsale.nl het recht heeft om geheel te kunnen vertrouwen op de rechtmatigheid en echtheid van de orders die geplaatst zijn door middel van Klant Identificatie en om de goederen te leveren, te factureren en betaling te ontvangen zoals aangeduid op het order.

 

6. De Klant erkent dat elke aankooporder, geplaatst via het Programma of via andere elektronische middelen, waarbij de Klant Identificatie wordt vermeld of gebruikt, een geldig en bindende aankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van een ondertekend aankooporder.

 

7. De Klant erkent dat pointofsale.nl niet de veiligheid van het Internet kan garanderen, evenmin als de mogelijkheid van het opvangen en vervalsen van gegevens doorgezonden van de Klant naar pointofsale.nl door het gebruiken van de juiste Klant Identificatie. Niettegenstaande behoudt pointofsale.nl het recht om de data die doorgezonden worden als waarheidsgetrouw te beschouwen in de vorm waarin deze data werden ontvangen.

 

8. De Klant heeft het recht om Toegelaten Gebruikers te wijzigen, bij te voegen of te schrappen na schriftelijke mededeling middels ontvangstbewijs aan pointofsale.nl. pointofsale.nl stemt toe om deze veranderingen, bijvoegsels of schrappingen te implementeren binnen de vierentwintig (24) uren na ontvangst van een dergelijke schriftelijke mededeling.

 

9. pointofsale.nl mag op elk moment de onderhavige Voorwaarden wijzigen. Na mededeling van deze veranderingen mag de Klant zijn toegang tot het Programma beëindigen door een opzegtermijn van twee (2) weken. Als dergelijke mededeling niet gegeven wordt aan pointofsale.nl wordt de Klant verondersteld akkoord te gaan met de veranderingen.

 

10. pointofsale.nl en de Klant kunnen de overeenkomst beëindigen op elk moment en voor om het even welke reden door een opzegtermijn van 15 dagen gegeven bij schriftelijke mededeling. pointofsale.nl heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen en de toegang te weigeren met onmiddellijke ingang, indien de Klant de Voorwaarden niet nakomt.

 

11. pointofsale.nl behoudt zich het recht voor om aankooporders geplaatst via het Programma te aanvaarden of te weigeren.

 

12. Ingeval de Klant een administratie wenst bij te houden van de aankooporders geplaatst via het Programma, dient het orderbevestigingscherm door de Klant geprint te worden aangezien bij gebreke hiervan de pointofsale.nl factuur de enige documentatie kan zijn die door pointofsale.nl BV wordt geleverd m.b.t. de aankoop en betaling van pointofsale.nl producten en diensten besteld via het Programma.

 

13. De Algemene Voorwaarden pointofsale.nl zullen van toepassing zijn op alle orders geplaatst via het Programma, behalve in geval pointofsale.nl en de Klant een andere overeenkomst afgesloten hebben betreffende de aankoop of licentie van pointofsale.nl  producten die verkocht worden; in dat geval zullen de Algemene Voorwaarden pointofsale.nl de aankoop en licentie van pointofsale.nl producten beheersen, die via het Programma besteld zijn.

 

14. De partijen gaan ermee akkoord dat pointofsale.nl. niet verantwoordelijk zal zijn voor enige bijkomende schade, gevolgschade of bijzondere schade, voortkomend uit of die het resultaat is van elektronische transmissie van orders of andere informatie, zelfs als pointofsale.nl. op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

15. De Klant erkent de geldigheid van alle orders ingevoerd via het Programma.

 

16. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor alle onkosten en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten voor telefonie en materiaal voor telecommunicatie, die nodig zijn om het Programma te gebruiken.

 

17. Op alle overeenkomsten en orders van BV pointofsale,nl is Nederlands recht van toepassing. Geschillen etc. worden voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, kamer voor Kantonzaken, vestiging Tilburg.

 

18. Deze Voorwaarden vormen een onlosmakelijk deel van de Algemene Voorwaarden pointofsale.nl.

 

 

Even geduld...

Verder winkelen
Naar de winkelwagen
Verder winkelen
Naar de winkelwagen