Up Bekijk alle shops

Copyright en Aansprakelijkheid

 

Copyright en Aansprakelijkheid pointofsale.nl

pdaware.nl is een onderdeel van BV pointofsale.nl

 

Copyright

De websites van BV pointofsale.nl (o.a. pdaware.nl) genieten auteursrechtelijke bescherming. Elke website van BV pointofsale.nl is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze Klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van pointofsale.nl is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Informatie en Afwijzing van aansprakelijkheid

pointofsale.nl neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten. Het op deze site aangeboden materiaal dient in geen geval te worden gezien als een bewering of voorstelling van de werkelijkheid. pointofsale.nl heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de klant kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van dergelijke informatie. Mogelijk bevat deze pagina andere aanduidingen van eigendom en auteursrecht-informatie in welk geval de desbetreffende bepalingen moeten worden nageleefd en gevolgd.

Informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip van maar niet beperkt tot de garanties van, voorgenomen gebruik, geschiktheid voor een bepaald doel of vrijwaring tegen vorderingen van derden op grond van inbreuken op rechten. De informatie op deze website kan technische onjuistheden of drukfouten bevatten. De informatie kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Tevens kan pointofsale.nl de producten en/of de programma's die in deze informatie worden beschreven zonder kennisgeving verbeteren en/of wijzigen.

Alle op de site geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van een deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie dan doet u dat voor eigen risico en rekening.

Ingestuurde informatie

pointofsale.nl wil geen vertrouwelijke of gedeponeerde informatie via haar websites van u ontvangen. Gegevens of mededelingen, van welke aard dan ook, die op welke manier dan ook naar deze site worden gezonden of daarop openbaar worden gemaakt, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendoms rechten en mogen door pointofsale.nl of bij haar aangesloten ondernemingen en personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welk doel dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten. Het is verboden onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstoot gevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele- of strafrechtelijke aansprakelijkheid in het land waarop deze site betrekking heeft, naar of van deze site te verzenden of daarop openbaar te maken. Wij zullen uw naam niet vrijgeven of anderzijds bekendmaken dat u materiaal of andere informatie aan ons ter beschikking stelde, tenzij:

  • wij uw      goedkeuring vragen om uw naam te gebruiken;
  • wij u vooraf op      de hoogte brengen dat het materiaal of de andere informatie die u      verstuurt naar een specifiek deel van deze site zal worden gepubliceerd of      op andere wijze zal worden gebruikt met uw naam erop;
  • wij van      rechtswege verplicht zijn dat te doen.

 

Hyperlinks op de websites pointofsale.nl

pointofsale.nl geeft geen enkele verklaring met betrekking tot andere websites die toegankelijk zijn voor u via de websites van BV pointofsale.nl. Als u naar een website gaat die niet van pointofsale.nl is, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze onafhankelijk is van pointofsale.nl en dat pointofsale.nl niet verantwoordelijk is voor de inhoud van een dergelijke website. Daarenboven houdt een link naar een niet-pointofsale.nl website niet in dat pointofsale.nl de verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van deze website onderschrijft of aanvaardt. U moet zelf de nodige voorzorgs maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de items die u kiest voor eigen gebruik vrij zijn van virussen, worm-programma's, Trojaanse paarden of andere elementen van destructieve aard.

Rechten

De hierboven beschreven verklaring geldt voor de websites van pointofsale.nl zoals pdaware.nl . Zij behoudt zich echter het recht om deze verklaring te allen tijden aan te passen. Bovenstaand beleid en verklaringen zijn niet bedoeld als een overeenkomst en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Voor onze voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden pointofsale.nl, eveneens op deze site.

 

Even geduld...

Verder winkelen
Naar de winkelwagen
Verder winkelen
Naar de winkelwagen